2012

 

Subiectul pe care l-am propus în cadrul acestui proiect este important pentru că urmăreşte cercetarea unui domeniu mai puţin explorat al cercetării istorice din România. Lămurirea mecanismelor ce au stat la baza transformărilor prin care a trecut lumea urbană în secolele XVI-XVIII contribuie la o mai bună înţelegere a structurilor politice, economice şi sociale din această regiune în perioada pre-modernă. De asemenea, încercăm să explicăm, pornind de la oraşe, de ce modernizarea a întârziat atât de mult în Principatele Române, ea manifestându-se timid în sec XVII-XVIII, pentru ca să prindă forţă abia în sec. al XIX-lea.

Direcţiile de cercetare pe care ni le propunem, ca şi obiectivele principale, impun o abordare în detaliu a mai multor chestiuni. Acest lucru presupune o bună stăpânire a perioadei, membrii echipei proiectului fiind cercetători pe deplin formaţi, buni cunoscători ai aspectelor ce ţin de istoria secolelor XVI-XVIII, a oraşelor, în special. Ca metode de lucru, am iniţiat o cercetare comparată sistematică, pentru că am dorit să integrăm informaţiile cu privire la spaţiile învecinate, mult timp ignorate în istoriografia românească. Ne-am îndreptat spre sursele primare și secundare, edite sau inedite, aflate în arhive și biblioteci, încercând să identificăm documente originale, catagrafii etc, surse ce au fost supuse unei analize şi interpretări critice.

Cercetările întreprinse au fost efectuate în mai multe filiale ale Arhivelor Naționale (București, Iași, Craiova), precum și în Biblioteca Academiei Române și in Biblioteca Centrală Universitară (la București, Iași și Cluj). Au fost efectuate stagii de documentare și în străinătate, la Viena (Laurențiu Rădvan), Budapesta (Dan Dumitru Iacob, Laurențiu Rădvan), Toulouse (Gheorghe Lazăr) și Atena (Petronel Zahariuc). Rezultatele preliminare ale cercetărilor au fost prezentate în cadrul unor conferințe și workshop-uri la Iași, București, respectiv Budapesta, Leeds, Strasbourg și Lyon. Au rezultat mai multe studii, o parte publicate, majoritatea fiind sub tipar. Această din urmă situație se explică prin faptul că cercetările au debutat de mai puțin de un an, iar drumul de la documentare/aprofundare/redactare până la submitere studiu/analiză/accept de publicare durează o anumită perioadă, ce adesea nu poate fi depășită. În rândurile ce urmează vom prezenta rezultatele concrete ale cercetărilor noastre.

Directorul echipei, conferențiar universitar Laurențiu Rădvan, de la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a finalizat sau a trimis spre publicare mai multe studii. Un prim articol, intitulat Mircea Ciobanul și „așezarea” orașului București, a apărut în volumul „Aut viam inveniam aut faciam”. In honorem Ștefan Andreescu, editat de doi membri ai echipei proiectului, Petronel Zahariuc și Gheorghe Lazăr, co-editori alături de Ovidiu Cristea, volum publicat la Iași, în Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (editură acreditată CNCS-B), 2012. În acest studiu (p. 101-120), se propune ipoteza acordării privilegiului orașului București de către Mircea Ciobanul, în secolul al XVI-lea, în favoarea acestei teorii fiind aduse mai multe argumente (tradiția istorică, menționarea hotărniciei lui Mircea Ciobanul, înmulțirea numărului bisericilor/locuitorilor/grecilor după domnia acestuia, apariția judeților și pârgarilor etc.). Un alt studiu, Urban space in the Romanian principalities of the Middle Ages: organized or random development?, a fost acceptat pentru publicare în volumul La ville et ses espaces, ce va apare în cunoscuta colecție Städteforschung, sub egida Institut für Vergleichende Städtegeschichte, Münster, 2012. Tot pe linia proiectului, este într-un stadiu avansat un studiu ce privește modul în care au avut loc primele schimbări din orașele din Țara Românească între jumătatea secolului al XVI-lea și prima jumătate a secolului următor, parte a unei serii de studii pe care directorului echipei o propune în cadrul grantului (primul studiu, ce va privi grecii, „roșii” și slujitorii din orașele din Țara Românească, va fi dat spre publicare la Revista Istorică, acreditată CNCS-B). Un alt text, intitulat Urban Elites in the Romanian principalities of the late Middle Ages, este propus spre publicare în cadrul volumului Social and Political Elites in Eastern and Central Europe (15th18th centuries), ce va fi coordonat de Laurențiu Rădvan, alături de Cristian Luca. În fine, studiul Negru Vodă și formarea orașelor din Țara Românească, a fost acceptat pentru publicare în volumul Lumea orașului. Cercetări de istorie urbană, coordonat de Simion Câlția, propus Editurii Universității din București.

Unul din membrii echipei, cercetătorul Gheorghe Lazăr, de la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din București, a publicat studiul „Pentru sufletul meu și pentru clironomii mei am orânduit”. Diata marelui logofăt al Moldovei Iordache Cantacuzino, împreună cu Mariana Lazăr, în volumul „Aut viam inveniam aut faciam”. In honorem Ștefan Andreescu, ed. de Ovidiu Cristea, Petronel Zahariuc, Gheorghe Lazăr, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2012, p. 255-288, text în care este valorificat un testament important și din perspectiva proiectului nostru, pentru că ne arată felul în care dispuneau marii boieri de proprietățile mobile și imobile, documentul oferind totodată un „fragment” de mentalitate din epocă. De asemenea, a fost dat spre publicare studiul Merchant-moneychangers in Wallachia (from the seventeenth century to the end of the eighteenth century), pentru volumul Social and Political Elites in Eastern and Central Europe (15th18th centuries), ed. Laurențiu Rădvan și Cristian Luca. Sub tipar se află studiul Un staroste de negustori bucureștean si familia lui, în „Revista Istorică”, nr. 1-2/2012, p. 5-36. Prin aceste studii, domnul Gheorghe Lazăr urmărește îndeplinirea obiectivelor propuse în cadrul proiectului, anume analiza interacțiunilor sociale dintre negustori şi boieri, parvenire socială şi atracţia către modelul aristocratic.

Petronel Zahariuc, profesor universitar la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a publicat mai multe studii în cadrul proiectului: Câteva date despre Eustratie logofătul al treilea, „cel dintâi istoric” al Moldovei, în Aut viam inveniam aut faciam. In honorem Ştefan Andreescu, ed. Ovidiu Cristea, Petronel Zahariuc şi Gheorghe Lazăr, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2012, p. 325-338, în care sunt luate în discuție originea și cariera unuia dintre cei mai importanți cărturari ai Moldovei din sec. al XVII-lea. Domnul Zahariuc a publicat și o serie de documente identificate în urma stagiilor din arhive: Documente slavo-române privitoare la istoria Ţării Româneşti (1551-1575), în „Studii şi materiale de istorie medie”, XXX, 2012 (publicaţie acreditată CNCS-B), p. 141-161 (documente inedite). În fine, studiul Averea lui Petru Şchiopul şi procesul pentru moştenirea ei. Noi piese ale dosarului (în colaborare cu Ovidiu Cristea), se află sub tipar în volumul Istoria: utopie, amintire şi proiect de viitor. Studii de istorie oferite Profesorului Andrei Pippidi la împlinirea a 65 de ani, la Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2012, p. 212-242. Co-lateral temei proiectului, a mai fost publicat un studiu, Documente privitoare la începuturile coloniei protestante din Moldova (în colaborare cu Mihai-Răzvan Ungureanu), în volumul Aut viam inveniam aut faciam. In honorem Ştefan Andreescu, p. 451-466.

Dan Dumitru Iacob, cercetător la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, a trimis spre publicare studiul  From the medieval marketplace to the modern square. The modernisation of the markets of Iaşi in the first half of the 19th century, în volumul La ville et ses espaces (colecția Städteforschung), Institut für Vergleichende Städtegeschichte, Münster, 2012, în care sunt tratate proiectele de modernizare a piețelor și spaţiului stradal din Iaşi de la finele secolului al XVIII-lea prima jumătate a secolului următor. În fine, Olga Kozubska, lector la Universitatea Catolică din Liov, a oferit spre publicare articolul Becoming a Citizen. Formation of Communities and Urban Liberties in former Kievan Rus’ Principalities, în vol. Urban liberties and citizenship from the Middle Ages up to now, coord. Michel Pauly, Brepols, 2012.

De-a lungul anului, cercetările întreprinse de membrii echipei au fost transmise public sub forma unor comunicări, susținute în țară sau străinătate. Coordonatorul proiectului a susținut încă din ianuarie 2012 o comunicare intitulată At Europe’s borders: how travelers viewed towns in the Romanian Principalities, la reuniunea ştiinţifică cu tema „Perceptions et réalités urbaines: les villes d’Europe méditerranéenne à travers les récits de voyageurs XIVe-XVIe s.”, organizată la Strasbourg de Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace. În iulie, Laurențiu Rădvan a susținut lucrarea German Law and Medieval Towns in the Romanian Principalities: A Dilemma, la Congresul Internaţional de Istorie Medievală (International Medieval Congress) de la Leeds, Marea Britanie, a cărui temă principală a fost „Rules to Follow”. De asemenea, domnul Rădvan a participat la reuniunea anuală a Comisiei Internaționale de la Praga, unde a prezentat un rezumat al cercetărilor sale (Praga, septembrie 2012). În fine, în octombrie 2012, acesta a prezentat textul Cu privire la străinii stabiliți în Iași în secolele XVII-XVIII, în cadrul conferinţei organizată cu ocazia împlinirii a 152 de ani de existenţă a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Gheorghe Lazăr a prezentat comunicarea Au Nord du Danube: les marchands bulgares et leurs activités commerciales en Valachie, în cadrul colocviului bulgaro-român Voyager et échanger dans les Balkans (XVe-XIXe siècle), organizat de L’Institut d’Etudes Balkaniques, Sofia, 27 septembrie 2012. Tot domnul Lazăr a susținut recent comunicarea cu titlul Les marchands de luxe, le luxe des marchands en Europe orientale. Le cas de la Valachie (XVIIe-XVIIIe siècles), la conferința „Le commerce du luxe – Le luxe du commerce”, organizată de Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes, Université de Lyon, Franța, 21-23 nov. 2012. Petronel Zahariuc a prezentat comunicarea Averea lui Petru Şchiopul şi procesul pentru moştenirea ei. Noi piese ale dosarului, împreună cu Ovidiu Cristea, la Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (octombrie 2012). Dan Dumitru Iacob, ce are preocupări vizând publicarea atlaselor istorice ale mai multor orașe din România (a fost implicat în calitate de coordonator sau colaborator la publicarea atlaselor orașelor: Sebeș, Suceava, Târgoviște, Câmpulung și Siret; în prezent, se ocupă de Brăila și Roman), a prezentat comunicarea intitulată The Web-presentation of the Romanian Atlases of Historic Towns, în cadrul manifestării The Electronic publication of Historic Towns Atlases, organizată de Department of Medieval Studies, Central European University, Budapesta, Ungaria, 7-8 iunie 2012.

Împreună cu membrii echipei s-au efectuat evaluări periodice ale stadiului cercetării din cadrul proiectului, directorul echipei fiind cel ce coordonează cercetarea şi reprezintă elementul principal de legătură. În perspectivă, a fost propus ca reper principal de evaluare intermediară jumătatea perioadei proiectului, după 18 luni, când se va analiza cât s-a atins din obiectivele iniţiale.