2013

Al doilea an al cercetării întreprinse în cadrul grantului pe care îl coordonez a coincis cu o intensificare atât a ritmului investigațiilor întreprinse cu privire la lumea urbană din perioada de tranziție a secolelor XVI-XVIII, cât și cu creșterea numărului studiilor trimise spre publicare sau publicate. Considerăm că subiectul propus în cadrul proiectului este important pentru că urmăreşte lămurirea diverselor situații sociale, economice sau chiar politice care au care au stat la baza transformărilor prin care au trecut orașele și orășenii în secolele de trecere de la evul mediu la epoca modernă. Cercetările au arătat, pe de o parte, cât de dinamică era lumea orașelor în aceste secole de tranziție, când de strânse erau legăturile orășenilor, în special ale negustorilor, cu locuitorii orașelor atât din spațiul transilvănean, cât și din cel sud-dunărean/levantin. Pe de alta, au fost evidențiate primele semne ale schimbării, dovadă rezultatele cercetărilor privitoare la topografia urbană, la morfologia stradală și la evoluția piețelor din marile orașe. În fine, apelul la o abordare comparată în cadrul proiectului a permis evidențierea unor elemente comune în traseul urmat de centrele urbane din spațiul românesc și orașele din zona imediat înconjurătoare. Și în țările române, dar și în spațiul polon sau ungar, autoritatea centrală, indiferent că era reprezentată de domni sau regi, a încercat – și în bună parte a reușit – să restrângă tot mai mult autonomia de origine medievală a orașelor și să-și subordoneze aceste centre, în efortul de a da o nouă dimensiune și o nouă bază puterii sale.

Echipa este formată din cercetători formaţi și buni cunoscători ai perioadei, astfel că nu au fost probleme care să implice inițierea în tainele subiectului sau epocii. În cadrul cercetărilor s-au aplicat în continuare metoda comparată, folosind adesea și instrumente ale științelor speciale ale istoriei, dintre care amintim genealogia. Am făcut apel la surse primare şi secundare, edite sau inedite, aflate în arhive şi biblioteci, identificându-se acte originale și catagrafii, care au fost supuse unei analize şi interpretări critice. Investigațiile au fost întreprinse în filiale ale Arhivelor Naţionale (Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Galați), în Biblioteca Academiei Române şi in Biblioteca Centrală Universitară (la Bucureşti și Iaşi). Rezultatele preliminare ale cercetărilor au fost prezentate în cadrul unor conferinţe din țară (Iaşi, Bucureşti), respectiv în S.U.A., Portugalia sau Bulgaria.

În finalul acestei introduceri, precizăm că al doilea an al grantului a coincis cu un moment sensibil, anume diminuarea semnificativă a bugetului alocat în acest an (reducere cu 55%, cu promisiunea realocării sumei în 2014), fapt care însă, deși a ridicat unele probleme (imposibilitatea de a efectua unele achiziții, stagii de documentare și de a participa la unele conferințe), nu ne-a împiedicat să îndeplinim o mare parte din obiectivele propuse.

Directorul echipei, conferenţiar universitar Laurenţiu Rădvan, de la Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, a finalizat sau a trimis spre publicare mai multe studii care au răspuns obiectivelor propuse încă de la începutul proiectului pentru al doilea an al proiectului: cercetarea raporturilor dintre domni şi oraşe, cu accent pe reacţiile comunităţilor urbane şi impact la nivel social. Pentru început, amintim studiul Schimbări în orașele din Țara Românească la finele evului mediu. Studiu de caz: roșii și slujitorii (a doua jumătate a sec. al XVI-lea – a doua jumătate a sec. XVII-lea), care este sub tipar la „Revista Istorică” (acreditată CNCS-B, indexată ERIH-INT2), 23 (2013), urmând să apară până la finele acestui an. În acest articol, s-a investigat modul în care transformările de ordin social și militar – care au început de la finele secolului al XVI-lea – s-au repercutat asupra orașelor și locuitorilor lor din Țara Românească. O versiune a acestei investigații, Changes in Wallachian towns at the beginning of the modern times. A case study: the role of the military servants, a fost susținută public și a apărut deja în volumul de proceedings al 1st Annual International Interdisciplinary Conference, European Scientific Institute Publishing, 2013, p. 715-722, astfel cercetările noastre fiind făcute publice și la nivel internațional. Investigațiile ce vizează reacțiile orășenilor din Țara Românească (în secolele al XVI-lea și al XVII-lea) la presiunea exercitată de puterea centrală s-au materializat în studiul Considerations on the townspeople’ attitudes and reactions to the central power: the case of the Romanian principalities, sub tipar la “Historia Urbana”, 21, 2013 (acreditată CNCS-B, indexată SCOPUS și CEEOL). Un alt studiu finalizat de către directorul de proiect este intitulat Urban Elites in the Romanian principalities of the late Middle Ages și este inclus în cadrul volumului Social and Political Elites in Eastern and Central Europe (15th18th centuries), coordonat de Laurenţiu Rădvan și Cristian Luca, volum aflat sub tipar la prestigioasa Editură Peter Lang din Elveția.

O altă direcție de cercetare urmărită de directorul proiectului vizează aspecte de ordin topografic, un studiu pe această temă fiind Cu privire la organizarea spaţiului urban în Ţara Moldovei în evul mediu, sub tipar la „Analele Științifice ale Universității Al. I. Cuza”, seria Istorie, 2013. Parțial din aceeași perspectivă este și un studiu de caz dedicat unuia din cele mai vechi centre urbane din Moldova, orașul Bârlad, în lucrarea Contribuții la istoria unui vechi oraș al Moldovei: Bârlad, apărută în vol. The steppe lands and the world beyond them. Studies in honor of Victor Spinei, ed. Florin Curta, Bogdan Maleon, Editura Universității Al. I. Cuza, 2013, p. 505-522. Perspectiva juridică este analizată în articolul German Law and Medieval Towns in the Romanian Principalities, apărut în Government and Law in medieval Moldavia, Transylvania and Wallachia, editat de cunoscutul cercetător de la University College London, Martyn Rady, alături de Alexandru Simon (volum apărut recent la Londra, UCL – School of Slavonic and East European Studies, 2013, p. 43-53), unde sunt valorificate cercetări inițiate în anul trecut. În fine, studiul Negru Vodă şi formarea oraşelor din Ţara Românească, autor Laurențiu Rădvan, a fost publicat în volumul Lumea oraşului. Cercetări de istorie urbană, coord. Simion Câlția, București, Editura Universității din București, 2013, p. 37-61.

Un alt membru al echipei, cercetătorul Gheorghe Lazăr, de la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din Bucureşti, și-a continuat cercetările pentru a atinge obiectivele proiectului în chestiuni ce țin de societatea urbană. A realizat studiul Un testament si o poveste de viata: cazul negustorului Cernea Popovici, în Miscellanea historica in honorem Professoris Marcel–Dumitru Ciuca septuagenarii, vol. editat de Cristian Luca, Claudiu Neagoe, Marius Paduraru, Editura Istros, Brăila, 2013, p. 595-622, cu o versiune dedicată unui auditoriu internațional, în limba franceză, Un testament et un recit de vie, care va apare în cunoscuta revistă „Etudes Balkaniques”, publicată la Sofia (indexată în CEEOL). De asemenea, a fost finalizat studiul Merchant-moneychangers in Wallachia (from the seventeenth century to the end of the eighteenth century), acceptat pentru volumul Social and Political Elites in Eastern and Central Europe, sub tipar la Peter Lang. De o importanță și mai mare este volumul Documente privind negustori din Ţara Românească, care cuprinde câteva sute de acte privitoare la activitatea, viața, obiceiurile și preocupările negustorilor de la sud de Carpați, un instrument de lucru foarte important pentru cei care vor fi interesați de viața urbană în sec. al XVII-lea. Un prim volum a fost trimis la tipar în acest an, urmând ca al doilea, care va acoperi epoca lui Constantin Brâncoveanul, să fie în lucru și să fie publicat anul viitor. Prin aceste studii, considerăm că domnul Gheorghe Lazăr și-a îndeplinit obiectivele propuse (în al doilea an, adăugându-se primului an), concentrându-și atenția pe analiza celei mai importante categorii sociale din orașele pre-moderne, negustorii.

Dan Dumitru Iacob, cercetător la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, a finalizat un interesant studiu care răspunde obiectivului principal pe care și l-a propus în cadrul proiectului, anume analiza proiectelor de modernizare a spaţiului urban, cu accent pe morfologie stradală și piețe. În acest sens, se află sub tipar studiul Piețele orașului Iași în secolele XVIII-XIX. Medeanul de la Sfântul Spiridon, în cea mai importantă publicație de istorie urbană din România, „Historia Urbana” (21/2013, publicație acreditată CNCS-B, indexată SCOPUS și CEEOL).

Petronel Zahariuc, profesor universitar la Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, a trimis spre publicare noi documente privitoare la istoria Ţării Româneşti, în „Studii şi materiale de istorie medie”, XXXI, 2013 (acreditată CNCS-B, indexată in CEEOL), acte care răspund obiectivului propus, anume cercetarea evoluţiei monumentelor din marile oraşe din principate.

Ca și în primul an, am considerat că investigațiile întreprinse de către membrii proiectului trebuie făcute publice prin comunicări, în ţară sau străinătate. Cea mai importantă contribuție în acest sens îi aparține directorului proiectului, care a fost invitat să susțină o comunicare la cel mai prestigios congres de istorie medievală din lume, International Congress on Medieval Studies, ediția a 48-a, care se ține anual la Western Michigan University, Kalamazoo, USA. Comunicarea prezentată de Laurențiu Rădvan a făcut parte din sesiunea intitulată Late Medieval Urban Identities in Southern and Eastern Europe (10 mai 2013). Și în acest an, L. Rădvan a participat la reuniunea anuală a Comisiei Internaţionale de Istorie a Orașelor, unde a prezentat un nou rezumat al cercetărilor sale (Lisabona, octombrie 2013). Gheorghe Lazăr a prezentat comunicarea Un marchand, un testament et une histoire de vie, la Institutul de studii balcanice din Sofia (6 octombrie 2013), lucrare care se înscrie pe linia preocupărilor sale privind lumea negustorească. Dan Dumitru Iacob și-a continuat preocupările privind publicarea atlaselor istorice ale oraşe din România, finalizând atlasul orașului Brăila.

Împreună cu membrii echipei s-au efectuat evaluări periodice ale stadiului cercetării din cadrul proiectului, directorul echipei fiind cel ce coordonează cercetarea şi reprezintă elementul principal de legătură. Ultimul reper important de evaluare a avut loc la jumătatea perioadei proiectului, după 18 luni, când s-au analizat obiectivele atinse și țintele stabilite pentru a această etapă a proiectului. Toate informațiile au fost încărcate pe site-ul proiectului (http://urbfinhistory.uaic.ro/), inclusiv date privind rezultatele cele mai recente. În concluzie, considerăm că obiectivele propuse în cadrul proiectului de față au fost atinse.